گزارش بازدید ۲۹ مهر ۱۳۸۳ از پیامد هاى فرونشست در دشت معین آباد ورامین

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان تهران , فارس , همدان
نویسنده گروه زمین شناسى مهندسى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

در پى ارائه گزارش "بررسى مکانیسم و علل تشکیل شکاف هاى زمین در منطقه معین آباد ورامین " در بهار سال جارى و ارائه راهکارهاى کاهش مخاطرات این پدیده ، در بازدید مجدد، تغییرات بسیار شدید در ریخت شناسى منطقه مشاهده شد که نگرانى بیشترى را ایجاد نمود.

توضیحات

گزارش بازدید  29 مهر 1383 از پیامد هاى فرونشست در دشت معین آباد ورامین        در پى ارائه گزارش "بررسى مکانیسم و علل تشکیل شکاف هاى زمین در منطقه معین آباد ورامین " در بهار سال جارى و ارائه راهکارهاى کاهش مخاطرات این پدیده ، در بازدید مجدد، تغییرات بسیار شدید در  ریخت شناسى منطقه مشاهده شد که نگرانى بیشترى را ایجاد نمود، به عنوان نمونه مى توان از تخریب کامل یک تپه باستانى و استفاده از مصالح آن جهت پر کردن شکاف ها یاد کرد. یادآور مى گردد که در گزارش پیشین به صراحت در جلوگیرى از دست کارى در شکل این شکاف ها توضیح داده شده بود. نکته مهم دیگر که در این بررسى مشاهده گردید رخداد تعدادى فروچاله در این منطقه است که نشانگر روند روبه رشد نشست زمین مى باشند.به این ترتیب لزوم کاهش در میزان برداشت از آب هاى زیرزمینى و انجام بررسى هاى تکمیلى  براى کاهش خطر رخداد فروچاله ها در آینده آشکار مى گردد.     عمق تعدادى از این فروچاله ها که در مرحله اولیه تشکیل هستند به بیش از یک متر نیز مى رسد.     یکى دیگر از فروچاله هاى جدید      پر کردن شکاف ها با آب   شکل گیرى شکاف هاى جدید به موازات شکاف قدیمى

کلید واژه ها: تهران فارس همدان