ورقه یکصد هزار گرگان

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان گلستان
نویسنده فلوریز خیرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: گلستان