ورقه یکصد هزارم خواجه ومرند ، تبریز

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان آذربایجان شرقی
نویسنده داوود رفاهى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى