ورقه یکصد هزارم جواهرده

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

توضیحات

امیر عباس عسگرى

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى