نگاهى به وضعیت اکتشاف طلا در ایران

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مژگان اصفهانى نژاد - پانته آگیاهچى -سید على موسوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

انجام مطالعات GIS وتهیه پتانسیل معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد