ورقه چهار گنبد

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مژگان اصفهانى نژاد و مریم عرفاتى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

انجام مطالعات GIS وتهیه پتانسیل معدنى و گزارش

کلید واژه ها: سایر موارد