ترجمه کتاب

نوع گزارش آموزش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان بوشهر
نویسنده مژگان زارعى نژاد و همکاران
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

استفاده بهینه دانش پژهان از منابع GIS

توضیحات

  این کتاب در گروه اطلاعات زمین مرجع ترجمه وتوسط کارشناس طرح برنامه ویراستارى ودر سازمان چاپ شد.(سال 1379)

کلید واژه ها: بوشهر