باشتین

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده پانته آ گیاهچى و آقاى کارل ورشو BHP
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

پى جویى پلى متال GIS

توضیحات

با همکارى شرکت اکتشافى BHP  گزارش نهایى شد1378

کلید واژه ها: سایر موارد