برگه داور زن

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده علیرضا جعفرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

تهیه گزارش پتانسیل یابى مواد معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد