برگه فرومد

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده علیرضا جعفرى راد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

تهیه گزارش پتانسیل مواد معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد