برگه تیژ تیژه

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده علیرضا جعفرى راد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

تهیه گزارش پتانسیل مواد معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد