گزارش تصویرى زمین لغزه دروازه سنگى اوشان-فشم۲۵/۱۲/۱۳۸۳

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان تهران
نویسنده محمدجواد بلورچى- مسعود محمودپور- امیر شمشکى
تاریخ انتشار ۲۳ اسفند ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

در پى بررسى هاى مکرر سال هاى 82و83 از تجدید فعالیت و خزش هاى فصلى زمین لغزش قدیمى دروازه سنگى اوشان،فشم و ارائه پیشنهاد هاى بهسازى و جلوگیرى از توسعه حرکت توده لغزشى ،در تاریخ 25/12/83 پس از چند روز بارندگى شدید و اشباع و سنگین شدن توده مورد نظر، سطح لغزش در محدوده کامل شد و طبق گفته شاهدان عینى، توده در ساعت 10 صبح با صداى مهیبى حرکت خود را آغاز کرد و در زمان بسیار کوتاهى نزدیک به 100 متر به سمت باختر لغزید و ضمن منحرف کردن مسیر رودخانه به داخل ویلا هاى آنسوى رودخانه ، باعث مسدود شدن کامل جاده تهران-اوشان،فشم شد.

توضیحات

  زمین لغزش دروازه سنگى اوشان-فشم 25/12/1383            در پى بررسى هاى مکرر سال هاى 82و83 از تجدید فعالیت و خزش هاى فصلى زمین لغزش قدیمى دروازه سنگى اوشان،فشم و ارائه پیشنهاد هاى بهسازى و جلوگیرى از توسعه حرکت توده لغزشى ،در تاریخ 25/12/83 پس از چند روز بارندگى شدید و اشباع و سنگین شدن توده مورد نظر، سطح لغزش در محدوده کامل شد و طبق گفته شاهدان عینى، توده در ساعت 10 صبح با صداى مهیبى حرکت خود را آغاز کرد و در زمان بسیار کوتاهى نزدیک به 100 متر به سمت باختر لغزید  و ضمن منحرف کردن مسیر رودخانه به داخل ویلا هاى آنسوى رودخانه ، باعث مسدود شدن کامل جاده تهران-اوشان،فشم شد. این رویداد بدلیل عملکرد خوب پلیس و شهردارى منطقه در جهت ایجاد محدودیت تردد از شب قبل هیچگونه خسارت جانى نداشت ولى باعث خسارت مالى فراوان به تاسیسات زیربنایى و خانه هاى مردم شد. نکته بسیارمهم در مورد خطر زمین لغزش قابلیت پیش بینى آن است که در صورت  انجام به موقع روش هاى بهسازى مى توان حرکت آن را کنترل نمود.   دروازه سنگى پیش و پس از رویداد مسیر رودخانه جاجرود در پاشنه لغزش اردیبهشت 1383     اسفند 1383     نتیجه فرسایش شدید پاشنه لغزش اردیبهشت 1383   اسفند 1383     از ترک هاى اولیه تا گسیختگى کامل   اسفند 1383     ترک هاى کششى در اردیبهشت ماه 1383

کلید واژه ها: تهران