زون چالوس گرگان (ورقه کیاسر)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان گلستان , مازندران
نویسنده حمید قدیم زاده و قدیم زاده علو اکبرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

عملیات کنترل پتانسیل هاى معدنى ومعرفى نواحى امید بخش

توضیحات

پى جوئى هاى معدن وکنترل آنومالى هاى ژئوشیمیایى ورقه کیاسر گزارش نهایى در دست تهیه

کلید واژه ها: گلستان مازندران