ورقه زنجان

نوع گزارش اکتشاف تفضیلى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان زنجان
نویسنده مناف نژاد و گلیائى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى نواحى امید بخش معدنى در ورقه زنجان مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: زنجان