ورقه آمل

نوع گزارش اکتشاف تفضیلى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان مازندران
نویسنده صادقى و مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى نواحى پتانسیل دار معدنى در ورقه آمل مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: مازندران