ورقه حلب

نوع گزارش اکتشاف تفضیلى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده صادقى و مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه حلب مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد