ورقه ماهنشان

نوع گزارش اکتشاف تفضیلى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه ماهنشان مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد