گزارش زمین لرزه ۱۴خرداد ماه۱۳۹۹ -صالح آباد – استان ایلام

نوع گزارش مطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساخت
فایل
گروه زمین ساخت
استان ایلام
نویسنده رضا علیخان زاده

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 14خرداد ماه1399 -صالح آباد – استان ایلام