گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

نوع گزارش مطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساخت
فایل
گروه زمین ساخت
استان لرستان
نویسنده رضا علیخان زاده
گزارش زمین لرزه  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17اردیبهشت ماه 1399فیروزآباد - لرستان