ورقه حنا

نوع گزارش اکتشاف تفضیلى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه حنا مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد