ورقه جیان

نوع گزارش اکتشاف تفضیلى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده درخشان و مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۵

خلاصه توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه جیان مقیاس 100000/1

توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه جیان مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد