آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دیلر,سیه رود ودستجرد)

نوع گزارش اکتشاف تفضیلى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده بهروز برنا و محمد رضا جان نثارى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

اکتشافات تفصیلى

توضیحات

نمونه بردارى-تهیه گزارش تهیه نقشه زمین شناسى معدنى 1:5.000 تهیه نقشه هاى عیارى وزن بندى رگه هاى معدنى,تهیه مقاطع از ترانشه هاى حفر شده

کلید واژه ها: سایر موارد