افیولیت هاى جنوب-جنو ب شرق ایران

نوع گزارش اکتشاف مقدماتى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده محمد رضا جان نثارى-مسیب سبزه اى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

اکتشافات مقدماتى فلزات گروه پلاتین

توضیحات

نمونه بردارى –تهیه مقاطع نازک صیقلى-آنالیز نقطه اى(میکروسوند)نمونه ها در فرانسه-تهیه عکس از مقاطع توسط میکروسکوپ الکترو من در فرانسه –تهیه گزارش

کلید واژه ها: سایر موارد