ورقه یکصد هزارم قطور

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده شهرام رحمانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

نمونه گیرى –تهیه گزارش –تهیه نقشه نواحى امید بخش معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد