ورقه یکصد هزارم اشنوى

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده رضا نقى زاده و شهرام رحمانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش

توضیحات

همکارى در تهیه نقشه زمین شناسى 1:100.000 به عنوان کارشناس همراه

کلید واژه ها: سایر موارد