ورقه یکصد هزارم اشنویه

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان آذربایجان غربى
نویسنده رضا نقى زاده و شهرام رحمانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش

توضیحات

همکارى در تهیه نقشه زمین شناسى 1:100.000 به عنوان کارشناس همراه

کلید واژه ها: آذربایجان غربى