ورقه یکصد هزارم اسفندقه

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده محمد رضا جان نثارى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش

توضیحات

نمونه بردارى-تهیه گزارش- تهیه نقشه نواحى امید بخش معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد