ورقه یکصد هزارم کاشان

نوع گزارش اکتشاف چکشى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده بهروز برنا و محمد رضا جان نثارى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۵

خلاصه توضیحات

اکتشافات چکشى و متالوژى در مقیاس 1:100000

توضیحات

نمونه بردارى-تهیه گزارش –تهیه نقشه پتانسیل معدنى- تهیه نقشه متالوژنى

کلید واژه ها: سایر موارد