ورقه یکصد هزارم هشترود

نوع گزارش اکتشاف چکشى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده رضا امینى آذر و شهرام رحمانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات چکشى درمقیاس1:100.000

توضیحات

همکارى در تهیه نقشه زمین شناسى 1:100.000 به عنوان کارشناس همراه

کلید واژه ها: سایر موارد