ورقه یکصد هزارم سبزوار

نوع گزارش اکتشاف چکشى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده محمد رضا جان نثارى و
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

اکتشافات چکشى درمقیاس1:100.000

توضیحات

نمونه بردارى-تهیه گزارش- تهیه نقشه پتانسیل معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد