ورقه یکصد هزارم سوریان

نوع گزارش اکتشاف چکشى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده محمد رضا جان نثارى و علیرضا سیاره
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات چکشى درمقیاس1:100.000

توضیحات

نمونه بردارى-تهیه گزارش- تهیه نقشه پتانسیل معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد