استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده عبدالهی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتی

کلید واژه ها: سایر موارد