فرآوری مقدماتی کانسنگ سرب و روی خانجار در مقیاس آزمایشگاهی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده محمدی- فاضلی - امینی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

فرآوری مقدماتی کانسنگ سرب و روی خانجار در مقیاس آزمایشگاهی

کلید واژه ها: سایر موارد