ورقه یکصد هزارم شهر بابک

نوع گزارش اکتشاف چکشى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان کرمان
نویسنده ناصر عابدیان و محمد رضا جان نثارى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۳

خلاصه توضیحات

اکتشافات چکشى درمقیاس 1:100.000

توضیحات

نمونه بردارى-تهیه گزارش- تهیه نقشه پتانسیل معدنى

کلید واژه ها: کرمان