بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اول

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده محمدی - فاضلی - مصوری
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اول

کلید واژه ها: سایر موارد