ورقه یکصد هزارم گلپایگان

نوع گزارش اکتشاف چکشى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده بهروز برنا و محمد رضا جان نثارى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۴

خلاصه توضیحات

اکتشافات چکشى ومتالوژنى در مقیاس 1:100.00

توضیحات

 نمونه بردارى - تهیه گزارش- تهیه نقشه پتانسیل معدنى –تهیه نقشه متالوژنى

کلید واژه ها: سایر موارد