ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻃﻼ در ﻣﻨﻄﻘه ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
فایل
گروه ژئوشیمی
استان کردستان
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻃﻼ در ﻣﻨﻄﻘه ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ

توضیحات

ﻣﺤﺪوده اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ۹/۳۴۵ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻗﺒﻼ دو ﺑﺎر )ﻓﺎز اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻧﺎﺣﯿﮫای در ﻣﻘﯿﺎس ۱/۱۰۰۰۰۰ و ﻓﺎز اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﻣﻘﯿﺎس ۱/۲۰۰۰۰(  زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دو ﻓﺎز اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﯿﺘﻮژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ۴ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه اﻛﺘﺸﺎف ﻃﻼی ﺣﻤﺰه ﻗﺮﻧﯿﻦ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ۳۰۰۰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻟﯿﺘﻮژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای ﻃﻼ و ﭘﺎراژﻧﺰھﺎی ﻃﻼ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ۳ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ۸۰۰ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺮاﻧﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﺎری و ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺷﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﻛﮫ از ۳۰۰۰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻟﯿﺘﻮژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ۲۰۰۰ ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻓﺎز اول از ﺷﺒﻜﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ )۱۰۰۰ﻧﻤﻮﻧﮫ( در ﻣﺤﻞ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲھﺎی ﻓﺎز اول و ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﮫھﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻣﺠﺪد آﻧﮭﺎ، ﻧﻘﺸﮫ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ۱/۵۰۰۰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪوده و ﺑﺎزدﯾﺪھﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﺤﺪوده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ اﻛﯿﭗ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ اﻋﺰام و ۲۰۰۰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ زرآزﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ.

کلید واژه ها: کردستان