اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم ورزﻗﺎن

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
فایل
گروه ژئوشیمی
استان آذربایجان شرقی
نویسنده بهروز برنا
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

خلاصه توضیحات

اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم ورزﻗﺎن

توضیحات

ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻗﺎن  ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻی ﻃﻼی اﭘﻲ ﺗﺮﻣﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی  زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد، از دﻳﺮﺑﺎز در اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻳﺮان ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺒـﻮی1991  اراﺋـﻪ  ﮔﺮدﻳـﺪ،  ﻣﺤـﺪوده  ورزﻗـﺎن  در واﺣـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﻟﺒـﺮزآذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﻨﮕﻲ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم ورزﻗﺎن ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎی رﺳﻮﺑﻲ و آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﻲ ﻛﺮﺗﺎﺳـﻪ ، واﺣـﺪﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﻲ اﺋﻮﺳﻦ – اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ ، ﺗﻮده ﻫﺎی ﻧﻔﻮذی اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ و واﺣﺪﻫﺎی رﺳﻮﺑﻲ و آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ، ﺗﻠﻔﻴﻖ آﻧﻬﺎ وﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻃﻲ 150 ﻧﻔﺮ روز  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻌﺪاد 1067 ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 270 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای 49 اﻛﺴﻴﺪ و ﻋﻨﺼﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازر ﺳـﻢ ﻫﻴﺴـﺘﻮﮔﺮام ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺲ ﭘﻼت ﻫﺎ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎی Q-Q و P-P ﻣﻮرد ﺗﺠﺰه و ﺗﺤﻠﻴﻞ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻧﺴﺎرﺳﺎزی ﭼﻮن ﻣﺲ، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن، ﻃﻼ و  دارای داده ﻫﺎی ﺧﺎرج از ردﻳﻒ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎی آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ ای و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓـﺎﻛﺘﻮری  ﻧﺸـﺎن داد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دو ﺗﻴﭗ ﻛﺎﻧﻲ ﺳﺎزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج از ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻧﻲ ﺳـﺎزی ﻧـﻮع اول ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﺲ، ﻣﻮﻟﻴﺒـﺪن، ﺗﻨﮕﺴـﺘﻦ،ﺑﻴﺴﻤﻮت و ﻃﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺎﻧﻲ زاﻳﻲ ﻫﺎی ﺗﻴﭗ ﭘﻮرﻓﻴﺮی و رﮔﻪ ﻫﺎی دﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﺠﺎور آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻧﻲ زاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت رﮔﻪ ﻫﺎی دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ دورﺗﺮ از ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻫﺎی ﺗﻴـﭗ اول ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﻧﻲ زاﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﻮد ﻛﺎﻧﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮب، روی، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻧﻘﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺲ، ﺳﺮب و ﻃﻼ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از 190 ذره ﻃﻼ در 47 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر دارد. ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 38 ﻣﺤﺪوده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ 50 ﻧﻔـﺮ روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﻴﺶ از195   ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎی  XRD ،ICP      ،ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻧﺎزک و ﺻﻴﻘﻠﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ، 6 ﻣﺤﺪوده اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗـﺎدر آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 1:25.000 ﻃﺒﻖ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى