هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی و سطحی شهر ساری با نگرش زمین شناسی پزشکی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده نسیم عسکری
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

کیفیت آب زیرزمینی با سلامت انسان ارتباط تنگاتنگی دارد.

توضیحات

  چکیده کیفیت آب زیرزمینی با سلامت انسان ارتباط تنگاتنگی دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده‌است آلودگی آب‌های زیرزمینی شهر ساری در استان مازندران ، شمال ایران مورد ارزیابی قرارگیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که آب‌های زیرزمینی شهر ساری از نوع بی کربناته و منیزیک، از انواع آب سخت و در محدوده آب های شیرین تا لب شور قرار می گیرد . مقادیر یون‌های کلسیم، منیزیم، سدیم، کلرید و سولفات در منابع آب شرب شهری و روستایی ساری کمتر از استاندارد آب آشامیدنی می‌باشند. مقدار نیترات در تعدادی از نمونه‌ها بالاتر از استاندارد آب آشامیدنی است و به طور عمده موثر از  فعالیت‌های کشاورزی و بشرزاد می‌باشد. در حدود 40 درصد از نمونه‌ها میزان فلوئور  آب آشامیدنی کمتر از مقدارمورد نیاز بدن می‌باشد. مقدار عناصر فرعی در همه نمونه ها آب شرب شهری و روستایی ساری در حد مطلوب و کمتر از حد مجاز استاندارد می باشد. بجز میزان Mn که در یک نمونه از آب شرب روستایی بیشتر از استاندارد می باشد. میزان یون کلراید در آب چاه های کشاورزی ساری (حداقل 6/9 و حداکثر 6/ 149 میلی گرم بر لیتر ) می تواند گیاهان را تا حدی دچار آسیب دیدگی کند.در غالب نمونه‌ها کلاس آب  C3-S1 و از نوع آب شور و مناسب برای کشاورزی و بر اساس مقدار شاخص (RSC) کیفیت آب برای کشاورزی در تمامی نمونه‌ها مناسب ارزیابی شده است. میزان بی کربنات نمونه‌های آب چاه‌های کشاورزی در محدوده مطالعه در 90 درصد نمونه‌ها بیش از 200 میلی گرم بر لیتر می‌باشد. باید در مصرف آب هایی که بیش از ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر بی‌کربنات دارند احتیاط کرد. غلظت عناصر در همه موارد کمتر از حد مجاز آب آبیاری  بوده بجز میزان مولیبدن که تنها در یک نقطه بیشتر از حد استاندارد و میزان Se در سه نقطه بیش از حد استاندارد آب آبیاری می‌باشد. تیپ آب رودخانه تجن سولفاته و و رخساره آب از نوع منیزیک می‌باشد.  مقدار کلراید در  مصب رودخانه و مقدار سولفات در ایستگاه‌های در اکثر نقاط نمونه برداری  بیشتر از حد استاندارد آب آشامیدنی می‌باشد و جهت مصارف کشاورزی (SAR)  و درصد Na مناسب می‌باشد. مقایسه عناصر در آب رودخانه تجن با مقادیر میانگین عناصر در رودخانه‌های جهان نشان می‌دهند که مقادیر عناصر B, Ba, Cr, Li, Ni, Se, Sn, U و V بیشتر از مقادیر میانگین رودخانه‌های جهان می باشد. همچنین مقادیر عناصر Al, Hg, Fe, Pb, Sb, Ti, Zn, Zr کمتر از مقادیر میانگین رودخانه‌های جهان می‌باشد. مقدار عنصرAg  در تمامی نقاط نمونه‌برداری بجز در یک نقطه کمتر مقدار میانگین عنصر Ag  در رودخانه‌های جهان می‌باشد. مقدار As در تمامی نقاط نمونه‌برداری بجز در دو نقطه کمتر از مقدار میانگین ‌می‌باشد. مقدار Cu در تمامی نقاط کمتر و تنها در یک نقطه بیشتر از مقدار میانگین می‌باشد.مقدار Mn در تمامی نقاط کمتر و در دو نقطه بیشتر از مقدار میانگین است. مقدار W نیز در همه نقاط بجز یک نقطه بیشتر از مقدار میانگین می‌باشد.

کلید واژه ها: مازندران