بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
نویسنده م. میرتمیزدوست، ا. قاسمی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست اداره کل مدیریت بحران استان تهران مبنی بر نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله مسکونی شهادت شهر ری، گروهی از کارشناسان این سازمان در تاریخ 16/5/90 به منطقه مذکور اعزام شدند که گزارش حاضر، نتیجه بازدید و بررسی‌های اولیه صورت گرفته می‌باشد.

توضیحات

گزارش آسیب ساختمانی در شهر ری

کلید واژه ها: تهران