گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورامین

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
نویسنده علی اصغر صادقی
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گستره ای از بخش جنوب خاوری استان تهران را در بر دارد و تنها رودخانه مهم و پر آبی در شهرستان جریان دارد جاجرود است که از ارتفاعات خوسنگ کوه سرچشمه میگیرد. منطقه از دو بخش هموار وکوه پدید آمده است . کوهها در نتیجه فرآیند ساختاری بویژه چین خوردگی رسوبات نئوژن و پالئوژن بوجود آمده اند. که از نظر تقسیمات ساختاری در پهنه ایران مرکزی قرار گرفته است. این واحدهای سنگی متشکل از گدازه و آذر آواریها ائوسن / رسوبات آواری و مارنی و سنگهای آتشفشانی الیگوسن/سنگ آهک ومارن و گچ الیگوسن / مارن سنگ آهک- ماسه سنگ کنگلومراو گچ میوسن/ کنگلومرا و مارنهای پلیوسن است.

کلید واژه ها: تهران