گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰پل هرو

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان لرستان
نویسنده حمید رضا مصفی
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه حاضر به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی جهت تهیه برگزیده شده زیرا دارای شرایط ویژه و جالب توجهی است به شکلی که علیرغم وسعت ناچیز ، واحد های سنگی مربوط به قلمروهای ساختاری - رسوبی متمایزی چون منطقه خرد شده زاگرس که در اینجا به عنوان مجموعه برجا معرفی شده و سفره رورانده چغلوندی که اینجا تحت عنوان مجموعه نابرجا شناخته می شود، دارای رخنمون هستند. کهن ترین سنگ های منطقه به سن اواسط کرتاسه بوده و شامل بخشی از مجموعه فوق الذکر می باشند. اینها شامل رخنمون های نسبتا گسترده ای از نهشته های کربناته با میانلایه هائی از سنگ های آتشفشانی می باشند. در این پیکره نابرجا همچنین قدری آهک های مربوط به ائوسن و همچنین یک همتافت زمینساختی(tectonic mélange) متشکل از سنگ هائی با سن، جنس و منشا متفاوت که در بین دوگسل برونزد یافته دیده می شود. مجموعه برجا را می توان به عنوان توالی سنوزوئیک زون زاگرس مرتفع معرفی نمود. ویژگی های رسوب شناختی، سنگ چینه ای و زیست چینه ای نهشته ها موجب تفکیک آنها به واحدهائی شامل سازند کنگلومرائی کشکان با سن پالئوسن پسین- ائوسن میانی، آهک و مارن های ائوسن میانی و فوقانی به عنوان هم ارز سازند شهبازان، سازند کربناته آسماری به سن اولیگوسن پسین- میوسن پیشین، نهشته های فلیش گونه نسبتا ستبر میوسن به عنوان سازند گچساران و نهایتا سازند کنگلومرائی بختیاری با سن پلیوسن گردیده است.

کلید واژه ها: لرستان