گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ ایوج

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان لرستان
نویسنده حمید رضا مصفی
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه حاضر به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی جهت تهیه برگزیده شده زیرا دارای شرایط ویژه و جالب توجهی است به شکلی که علیرغم وسعت ناچیز ، واحد های سنگی مربوط به 2 قلمرو اصلی ساختاری - رسوبی متمایز ایران دارای رخنمون می باشند. اینها شامل زون سنندج- سیرجان و منطقه خرد شده زاگرس هستند.

توضیحات

نقشه حاضر به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی جهت تهیه برگزیده شده زیرا دارای شرایط ویژه و جالب توجهی است به شکلی که علیرغم وسعت ناچیز ، واحد های سنگی مربوط به 2  قلمرو اصلی  ساختاری - رسوبی متمایز ایران دارای رخنمون می باشند. اینها شامل زون سنندج- سیرجان و  منطقه خرد شده زاگرس هستند. کهن ترین سنگ های منطقه به سن ژوراسیک پسین بوده و مربوط به پهنه سنندج- سیرجان می باشند. اینها شامل توالی ستبری از نهشته های کربناته و آواری با تداخل هائی از عناصر آذرآواری و آتشفشانی هستند. سپس واحد آهکی کرتاسه پیشین که با آنها تماس تکتونیکی دارد. رخنمون های محدودی از سنگهای آتشفشانی کرتاسه پیشین در باختر نقشه وجود دارد که اینها نیز جزئی از این واحد آهکی  به شمار میروند.  بخشی از محدوده زیر پوشش نهشته های شیمیائی و بیوشیمیائی موسوم به رادیولاریت ها است که سن کرتاسه پسین داشته و مربوط به بخش عمیق نئوتتیس می باشند. بر روی مجموعه رادیولاریتی، توالی ستبری با تماس دگرشیب قرار می گیرد که می توان آن را به عنوان توالی سنوزوئیک زون زاگرس مرتفع معرفی نمود. ویژگی های رسوب شناختی،  سنگ چینه ای و زیست چینه ای نهشته ها موجب تفکیک آنها به واحدهائی شامل سازند کنگلومرائی امیران با سن کرتاسه پسین پالئوسن پیشین- آهک و مارن های پالئوسن ائوسن به عنوان سازند تله زنگ- آهک، مارن، کنگلومرا و ماسه سنگ های ائوسن- اولیگوسن به عنوان سازند پابده-  سازند آهکی آسماری با سن اولیگومیوسن- نهشته های فلیش گونه نسبتا ستبر میوسن به عنوان سازند رازک و نهایتا سازند کنگلومرائی بختیاری با سن پلیوسن گردیده است. گذر اغلب دوره ها در این توالی با پیوستگی رسوبگذاری توام بوده و تنها در محدوده میوسن به پلیوسن یک مرحله توقف قابل مشاهده است. با این حال در این دوره عدم رسوبگذاری، رخداد زمینساختی مهمی که منجر به ایجاد تماس زاویه دار بین طبقات میوسن پسین و پلیوسن گردد حادث نشده و این گذر بر روی زمین به شکل ناپیوستگی همشیب خودنمائی می کند. علاوه بر این ها دو واحد دیگر مربوط به حوضه زاگرس نیز در این نقشه نمایش داده شده اند که در این توالی قرار نمی گیرند. نخست سنگ های آهکی کرتاسه پیشین به عنوان سازندهای داریان- فهلیان و دوم آهک های کرتاسه پسین به عنوان سازندهای ایلام- سروک که رخنمون های کوچکی داشته و ارتباط آنها با واحد های بلافصل به درستی مشخص نیست. در کواترنر پیشین یک محیط دریاچه ای بر منطقه حاکم شده و رسوبات نسبتا ضخیمی با رخساره کنگلومرائی و مارنی از آن به جای مانده است. نهایتا کواترنر پسین مانند اغلب مناطق با عوارضی چون پادگانه های آبرفتی، آبرفت های رودخانه ای و مصالح لغزشی و واریزه ای مشخص می گردد. زمینساخت منطقه همانگونه که قابل پیش بینی است تحت تاثیر منطقه فشارشی زاگرس خرد شده علاوه بر جایگیری یک صفحه رورانده از آهکهای کرتاسه پیشین سنندج- سیرجان بر روی واحدهای مختلف قدیمی تر و جدیدتر، شامل مجموعه ای از راندگی های متوالی با امتداد شمال باختری- جنوب خاوری و شیب به سوی شمال خاور است که موجب شده تماس های بین واحد ها در موارد زیادی حالت تکتونیکی داشته باشد و نه چینه شناختی . از دید زمین شناسی اقتصادی منطقه فقیر بوده و آثاری از اندیس های معدنی یا حتی کانی سازی در مقیاس کوچک مشاهده نمی شود. معدن شن وماسه بستر رودخانه کاکلستان تنها مورد قابل ذکر در این مقوله است.

کلید واژه ها: لرستان