تست۱۱dasda

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان چهارمحال , خراسان جنوبى , خراسان رضوى , خراسان شمالى
نویسنده نام نویسنده
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

خلاصه توضیحاتasdas

توضیحات

متن کامل  متن کامل  متن کامل  متن کامل  متن کامل sadsa   sdasdasda