مطالعات آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیده مارى - زنجان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده امبررضا محمدى، سیدعباس فاضلى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۸

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده کانسار مس اکسیده مارى در 44 کیلومترى شمال زنجان در ناحیه قره‌پشتلو واقع شده است. بازدید صحرایى و مطالعات اولیه کانى شناسى کانسار مس مارى نشان مى‌دهد که سنگ میزبان کانسار فوق آندزیتى بوده و شامل کانیهاى کوارتز, فلدسپار, , کلریت, کانیهاى آبدار آهن، ایلیت و غیره مى‌باشد. کانى سازى مس در آن به صورت مالاکیت و کمى آزوریت در درز و شکافها انجام گرفته است. بطور متوسط نمونه حاوى 0/15±5/48 درصد مس مى‌باشد که 98/29 درصد آن در شرایط معمول لیچینگ قابل بازیابى است. براى این منظور در روش لیچینگ همزنى 118/4 کیلو به ازاى یک تن لازم است که 34 کیلوگرم از آن توسط گانگ مصرف مى‌شود. ولى در لیچینگ مخزنى مقدار اسید مورد نیاز 121/4 کیلوگرم بوده که از این مقدار 57/567 کیلو توسط گانگ مصرف مى‌شود. نتایج آزمایشها نشان مى‌دهد که غلظت اسید و درصد جامد تاثیرى بر روى بازیابى مس ندارند و تنها مقدار اسید موجود در محلول از اهمیت زیاد برخوردار است. براى بازیابى مناسب باید حداقل 118/4 کیلوگرم اسید به ازاى یک تن نمونه در محلول موجودباشد. براى لیچینگ همزنى دو گزینه مناسب وجود دارد: گزینه اول با دانه‌بندى 60- مش، زمان لیچینگ 2 ساعت و بازیابى 94/41 درصد و گزینه دوم با دانه‌بندى 80-، زمان 5/1 ساعت و بازیابى 96/20. انتخاب گزینه بهتر بستگى به مسائل اقتصادى دارد. اما به نظر مى‌رسد گزینه اول با زمان لیچینگ بیشتر از 2 ساعت بهتر باشد. براى لیچینگ مخزنى نیز در دانه‌بندى زیر 10 میلیمتر طى زمان 7 روز در سیستم پیوسته بازیابى 95/79 درصد قابل دسترسى است. بازیابى روش سمنتاسیون جهت ترسیب مس از محلول سولفات در حدود 98 درصد و خلوص مس ترسیب یافته 88/168 درصد گردید با توجه به نتایج بدست آمده، لیچینگ مس اکسیده مارى امیدوار کننده مى‌باشد. بنابراین پیشنهاد مى‌شود پس از انجام اکتشافات تفصیلى، مدلسازى کانسار، تعیین روش استخراج و برنامه ریزى تولید و نمونه بردارى تکنولوژیکى از کانسار با توجه به برنامه‌ریزى تولید، آزمایشات تکمیلى و نیمه صنعتى بر روى آن انجام شود. در نهایت فلوشیت مناسب پیشنهاد و ارزیابى فنى و اقتصادى گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد