مطالعه و بررسى مقدماتى فرآورى فلورین عالى کلا و پاچى میانا در استان مازندران

نوع گزارش سایر
گروه سایر
نویسنده حمید خرمى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان بازیابی و افزایش عیار فلورین با روش¬های مختلف فرآوری و در نهایت ارائه فلوشیت فرآوری برای دو نمونه پاچی¬میانا و عالی¬کلا می¬باشد. برای دستیابی به این اهداف ابتدا، مشخصات بافت، ترکیبات کانی¬شناسی و عناصر موجود در کانسنگ فلورین بر اساس مطالعات میکروسکوپی، XRF،XRD وآنالیز شیمیایی شناسایی شد. طبق این بررسی¬ها نمونه پاچی¬میانا حاوی: فلورین(41/40%)، کلسیت(24%)، (کوارتز20%)، اسمیت زونیت(8%)، گالن(2%)، کانی¬های رسی(3%)، باریت(1%) و گوتیت (0/6%) و نمونه عالی¬کلا حاوی: فلورین(45%)، کلسیت(32/49%)، (کوارتز6/88%)، گالن(0/32%)، کانی¬های رسی(12/80%) و اکسیدهای آهن (2/51 %) است. و در هر دو نمونه فاز کربناته به دو فرم، کلسیت درشت بلور و میکرایتی تا میکرو اسپارایت می¬باشد. کوارتز به شکل میکروکریستالین و اکسیدهای لیمونیت و گوتیت به شکل لکه¬های20 تا30 میکرونی در درون کوارتز تشکیل شده است. درجه آزادی نمونه در ابعاد مختلف، با روش میکروسکوپی تعیین و بر اساس آن درجه آزادی نمونه پاچی¬میانا کمتر از 150 و نمونه عالی¬کلا کمتر از 300 میکرون برای فلورین تعیین گردید. آزمایش¬های جیگ، میزلرزان و فلوتاسیون بر روی نمونه انجام شد. در نتیجه با روش ثقلی جیگ مطابق مطالعات میکروسکوپی و درجه آزادی جدایشی انجام نشد. با روش ثقلی میز نمونه پاچی-میانا به عیار 62/57 با بازیابی 54/11 در محصول میانی و به عیار 51/63 با بازیابی 22/56 درصد در محصول سنگین و نمونه عالی¬کلا به عیار 67/91 با بازیابی33/35 در محصول سنگین و به عیار 51/72 با بازیابی 48/79 درصد فلورین در محصول میانی رسید. روش فلوتاسیون بر روی نمونه اولیه انجام شد. نمونه پاچی¬میانا در مرحله رافر به عیار 75/04 با بازیابی 67/07 و با دو مرحله کلینر به عیار 84 با بازیابی 57/42، در سلول رمق گیر به عیار 51 با بازیابی 28/72 و بازیابی کل مدار فلوتاسیون به 86/59 درصد رسید.نمونه عالی¬کلا در مرحله رافر به عیار 73/98 با بازیابی 79/73 و با دو مرحله کلینر به عیار 84/5 با بازیابی 63/59، در سلول رمق گیر به عیار 41 با بازیابی 21/74 و بازیابی کل مدار به 85/30 درصد فلورین رسید.با بهینه سازی انجام گرفته بر روی طرح ارائه شده با استفاده از عمل آوری سیلیکات سدیم با اسید سولفوریک نمونه پاچی¬میانا به عیار 85 با بازیابی 56/55، در سلول رمق گیر به عیار 49/53 با بازیابی 28/96 و بازیابی کل مدار به 54/ 85 درصد رسید. نمونه عالی¬کلا به عیار 86/25 با بازیابی 63/34، در سلول رمق گیر به عیار 43 با بازیابی 19/33 و بازیابی کل 82/67 درصد فلورین رسید. همچنین این طرح موجب کاهش مصرف کلکتور به میزان قابل توجه و حذف نشاسته و کبراکو از فرآیند شده است. کلمات کلیدی: