طرح اکتشاف پهنه سنگان

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان خراسان رضوى
نویسنده بهروز مهری
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

گزارش بازدید از آنومالى هاى T1,T2,T3,T14,T15 ژئوفیزیک هوایى

توضیحات

مجموعه معادن سنگان در استان خراسان رضوى، در فاصله 308 کیلومترى جنوب خاورى مشهد و 18 کیلومترى شمال خاورى بخش سنگان از توابع شهرستان خواف، میان طول جغرافیایى ΄60° 24 تا ΄60° 45 و عرض جغرافیایى ΄34° 26 تا ΄34° 33 قرار گرفته است.درپاییز سال 1392 آنومالى هایى توسط ژئوفیزیک هوایى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور که در پهنه سنگان برداشت هاى مغناطیس هوایى داشته اند معرفى شدند. تعداد 15 آنومالى آن جهت بررسیهاى اکتشافى براى کانه سازى آهن به معاونت اکتشاف پیشنهاد گردید.تعداد 5 آنومالى آن که شامل آنومالى هاى T1 ،T2 ،T3 ،T14 ،T15 مى باشد توسط اینجانبان بهروز مهرى و داریوش فتحى جو مورد ارزیابى قرار گرفت. بعضى از این آنومالى ها همانند T2وT3 داخل دشت هاى آبرفتى قرار گرفته اند و حتى مقدار پلاسر آنها نیز ناچیز مى باشد.آنومالى T14 در جنوب غرب معدن سنگان واقع شده و به لحاظ زمین شناسى بیشتر قسمت هاى آنرا آبرفت هاى کواترنر پوشانده است، ولى به لحاظ پلاسر آهن بسیار غنى مى باشد.آنومالى هاى T2 , T15 در شرق و شمال شرق معدن سنگان قرار داشته و به لحاظ رخنمونهاى کانه سازى آهن بسیار غنى مى باشند که شرح مفصل آن در متن گزارش آمده است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى