برآورد ذخیره وارزیابی فنی و اقتصادی هیرد

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان جنوبى
نویسنده مریم صادق بیگی
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

ورقه یکصدهزارم کاشان به مساحت تقریبی 2500 کیلومتر مربع در شمال استان اصفهان واقع شده است. منطقه مورد بررسی در زون ساختاری ارومیه-دختر قرار دارد. بخش خاورى آن با گسل فشارى فین محدود مى‌گردد، که بر اساس شواهد موجود، این گسل به عنوان یک گسل جداکننده میان دو منطقه ساختارى ارومیه-دختر و ایران مرکزی عمل نموده است. وجود چند محدوده معدنی فعال و غیرفعال نوید از پتانسیل بالای این ورقه دارد.

توضیحات

ورقه یکصدهزارم کاشان به مساحت تقریبی 2500 کیلومتر مربع در شمال استان اصفهان واقع شده است. منطقه مورد بررسی در زون ساختاری ارومیه-دختر قرار دارد. بخش خاورى آن با گسل فشارى فین محدود مى‌گردد، که بر اساس شواهد موجود، این گسل به عنوان یک گسل جداکننده میان دو منطقه ساختارى ارومیه-دختر و ایران مرکزی عمل نموده است. وجود چند محدوده معدنی فعال و غیرفعال نوید از پتانسیل بالای این ورقه دارد. سنگهای نفوذی ورقه معمولاً بصورت یک توده باتولیتى، تونالیتى و گرانودیوریتى هستند، که بیشترین برونزدگى و گسترش آنها در محدوده بین قمصر، قهرود و توده مارفیون در جنوب نشلج مى‌باشد. این توده‌ها نهشته‌هاى کهن تا میوسن زیرین را گسسته و باعث دگرگونى مجاورتى به نسبت گسترده‌اى پیرامون خود شده است. کهن‌ترین برونزد شناخته شده در منطقه مورد بررسى، مربوط به سیلورین در تاقدیس بزرگى با روند شمال باخترى – جنوب خاورى با طول تقریبى 10 کیلومتر در خاور دره قهرود – جوینان آشکار شده است، که هسته آن متشکل از متاولکانیکهاى آندزیتى تا تراکى آندزیت، اسپلیت همراه با شیست است. بررسى سنگ‌شناسى نمونه‌هاى منطقه روشن مى‌سازد، که این ناحیه تحت تاثیر یک دگرگونى حرارتى قرار گرفته که آثار دینامیکى خفیفى نیز همراه داشته است تاثیر فشار نیروهاى دینامیکى در سنگها بصورت تظاهر رگه – رگچه و گاه جهت یافتگى کانیهاى نئوفورمه (مانند سریسیت) است، رگه و رگچه‌هاى کانیهاى ثانوى مانند سریسیت، آمفیبول و غیره تبلور مجدد یافته‌اند. بر روى زمین نیز به سنگهایى برخورد مى‌کنیم که تا حدودى حالت توف و شیستوزیته از خود نشان مى‌دهند. آنچه که مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک در این ورقه بدست آمد، معرفی 8 آنومالی به وسعت تقریبی 200 کیلومتر مربع که نسبت به عناصر طلا، مس، سرب و ... غنی‌شدگی از خود نشان میدهد. با توجه به برداشت 845 نمونه سیلت، 142 نمونه کانی‌سنگین و 75 نمونه مینرالیزه چکشی آنچه که پیشنهاد شد ادامه کار در 8 آنومالی معرفی شده است که بصورت اولویت بندی شده مرتب شده‌اند.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى