گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۱۳ دیماه ۱۳۹۲ بندر کنگان، بوشهر

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان بوشهر
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 13 دیماه 1392 بندر کنگان، بوشهر

توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 13 دیماه 1392 بندر کنگان، بوشهر در ساعت 17:51 دقیقه جمعه 13 دیماه 1392 ، زمین لرزه اى با بزرگاى 8/4 در مقیاس MN در عمق 19 کیلومتری از سطح زمین بندر کنگان از توابع استان بوشهر را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در 3 کیلومتری جنوب باختری بندر کنگان، 6 کیلومترى جنوب بنک و 11 کیلومتری خاور بندر دیر گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. Local Time: 17:51 Date: 2014/01/03 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 19 4/8 27/82 52/04 IRSC 10 4/7 27/93 52/18 EMSC 17 4/7 27/85 52/05 IIEES جدول 1- مشخصات زمین لرزه 13 دیماه 1392 بندر کنگان - بوشهر بر گرفته از منابع گوناگون بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسى تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقیاس MSK در نقطه I0 (در پهنه رومرکزى) برابر 5 برآورد شده و به همراه لرزه خیزی منطقه در نگاره های زیر ارائه شده است.          

کلید واژه ها: بوشهر