گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۱۲ دیماه ۱۳۹۲ بستک، هرمزگان

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 12 دیماه 1392 بستک، هرمزگان

توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 12 دیماه 1392 بستک، هرمزگان در ساعت 06:43 دقیقه بامداد پنجشنبه 12 دیماه 1392 ، زمین لرزه اى با بزرگاى 5/5 در مقیاس MN در عمق 20 کیلومتری از سطح زمین بستک از توابع استان هرمزگان را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در 11 کیلومتری جنوب شرقی بستک، 22 کیلومترى شمال شرقی جناح و 50 کیلومترى شمال بندر چارک گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. تا کنون 7 پسلرزه به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها 5/4 می باشد. Local Time: 06:43 Date: 2014/01/02 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 10/1 5/5 27/26 54/24 USGS 20 5/5 27/14 54/45 IRSC 10 5/5 27/19 54/51 EMSC 18 5/6 27/16 54/43 IIEES جدول 1- مشخصات زمین لرزه 12 دیماه 1392 بستک - هرمزگان بر گرفته از منابع گوناگون نگاره های زیر به ترتیب موقعیت رومرکز زمینلرزه، لرزه خیزی منطقه، مکانیزم های کانونی زمینلرزه های گذشته منطقه و مکانیزم کانونی زمینلرزه کنونی (حل شده توسط HARV) را نشان می دهند. همانطور که از نگاره 3 و 4 مشخص است، اکثر زمینلرزه های منطقه دارای مکانیزم کانونی مورب لغز با مولفه معکوس می باشند.        

کلید واژه ها: هرمزگان